INFORMATIERUBRIEK 'VAN EN VOOR DE GEMEENTE' WEEK 7

                  
13-02-2018, 12:18
RAADSVERGADERING 22 FEBRUARI U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. Locatie Het Klooster, aanvang 18.00 uur Onderwerpen onder andere: • Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Gerwen Zuidoost • Investeringskrediet hybrideveld RKVV Nederwetten en RKGSV Gerwen • Vervangen welstandscommissie door dorpsbouwmeester • Evaluatie Gemeenschappelijke regeling BLINK en principebesluit continuering deelname in GR Blink • Voortgang werkzaamheden Kwartiermaker Klooster • Duurzaamheid nieuwbouw De Mijlpaal/Het Mooiste Blauw Nuenen-West • Uitbreiding huisvesting Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) • Aanpassing verordening minimabeleid naar 120% van de bijstandsnorm • Verordening rechtspositie raads-, commissieleden en wethouders gemeente Nuenen c.a. • Beheersverordening deelgebied 1 en 2 Nuenen-West2018-20 Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie, tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl. 18 JAAR? LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN! Op woensdag 21 maart worden in Nuenen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook organiseert de Kiesraad een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ben je het afgelopen jaar 18 jaar geworden? Dat betekent dat jij je mening mag geven over de volksvertegenwoordigers en de politiek in Nederland. Maak daar gebruik van! Geef je stem aan de partij die jou de komende vier jaar in de lokale politiek mag vertegenwoordigen en je mening over de zogenaamde Sleepwet. Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden moet de regering zich opnieuw beraden over deze wet over de digitale veiligheid van Nederlanders. De stemlokalen zijn op 21 maart geopend van 07.30 tot 21.00 uur en dan heb jij het voor het zeggen. Laat je stem niet verloren gaan! HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE ALGEMENE KAMER Op maandag 26 februari is er een hoorzitting van de algemene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. De volgende zaken komen aan de orde: 1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend door BanBouw B.V. tegen het besluit van 4 januari 2018, waarbij een bouwstop en een last onder dwangsom is opgelegd aan BanBouw B.V. voor het perceel Collseweg 20 te Nuenen. 2. om 20.30 uur de bezwaarschriften ingediend tegen het besluit van 9 oktober 2017, waarbij een omgevingsvergunning is verleend aan V.B. Holding B.V. voor het wijzigen van het gebruik en het wijzigen van de brandcompartimentering van het pand gelegen aan Eeneind 47 te Nuenen, ten behoeve van een kleinschalige zorginstelling (begeleid wonen). De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. GROOT ONDERHOUD N615 (GERWEN-BEEK EN DONK)rovinciale weg N615 De provinciale weg N616 van Gerwen naar Beek en Donk (Lieshoutseweg/Gemertseweg) is toe aan groot onderhoud. De provincie gaat daarom werkzaamheden uitvoeren aan deze weg. De werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf de Bosweg, ten noorden van de kom Gerwen, tot de aansluiting op de rotonde bij de N279, ten oosten van de kern Beek en Donk. De uitvoering staat gepland vanaf mei 2018 en zal vóór de winter van 2018 uitgevoerd zijn. Meer informatie vindt u op www.brabant.nl/N615. U kunt zich via de site ook aanmelden voor een nieuwsbrief. BALIES GESLOTEN OP 19 FEBRUARI Wij zijn bezig met de invoering van iBurgerzaken. Vanwege de voorbereidingen zijn de balies op 19 februari gesloten. Er kunnen dan geen afspraken gepland worden. Ook inwoners die binnen lopen, kunnen we helaas niet helpen. Iburgerzaken Vanaf 1 maart kunt u uw burgerzaken zelf digitaal regelen, 24 uur per dag en overal. Het gaat om geboorte, huwelijk en overlijden. Met Iburgerzaken regelt u dit simpel en veilig zelf. Later dit jaar kunt u ook reisdocumenten en rijbewijzen digitaal aanvragen. Verhuizingen en verzoeken om uittreksels zijn al digitaal door te geven en op te vragen. Uiteraard blijft het ook mogelijk om een afspraak te maken als u dit prettiger vindt. U kunt een afspraak maken via onze website in de digitale agenda op de pagina Afspraak maken. NUENEN CONTROLEERT OP PARKEREN EN (BROM)FIETSEN Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema parkeren en (brom)fietsen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. Parkeren Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Voor het gehele centrum van Nuenen geldt een parkeerverbodszone. Dit houdt in dat u in het centrum alleen mag parkeren in de daarvoor bestemde vakken en parkeerhavens. Op overige plaatsen is parkeren niet toegestaan. U herkent de parkeerverbodszone aan de volgende verkeersborden. Voor een overzicht van de parkeerverbodszone in het centrum van Nuenen, zie de bijgevoegde plattegrond. Parkeren is niet toegestaan: - op het trottoir; - bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan; - langs een gele onderbroken streep; - op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen; - in plantsoenen; - op grasvelden of andere groenvoorzieningen; - voor een inrit of uitrit; - op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicaptenparkeerkaart. Wist u dat: De boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder gehandicaptenparkeerkaart € 370,- is? (Brom)fietsen Fietsers en bromfietsers moeten gebruik maken van de verplichte (brom)fietspaden. Wanneer een verplicht fietspad ontbreekt, moeten zij de rijbaan gebruiken. (Brom)fietsen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park en het Parkhof is niet toegestaan, omdat dit gevaarlijke situaties voor het winkelende publiek kan veroorzaken. Voetgangerszones herkent u aan de verkeersborden. Als u toch (brom)fietst op het trottoir, riskeert u een boete. Daarnaast is het verboden om over de weekmarkt te (brom)fietsen. Als u toch over de weekmarkt (brom)fietst, riskeert u een boete. Het naleven van de regels Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze regelgeving vinden via www.overheid.nl. Bij constatering van een overtreding kan er door onze boa’s, zonder het geven van een waarschuwing, direct een proces-verbaal worden opgemaakt. Heeft u nog vragen of wilt u iets melden? Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum, (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


1e lammetjes geboren in Lobroec

Bezoek aan dagopvang Het Steunpunt

Afgelopen maandagmorgen heeft een delegatie van senioren van CV De Dwèrsklippels Seniorencarnaval gevierd bij de dagopvang in Het Steunpunt. Dit onder leiding van Ria Hoefnagels en Riky Foederer. De ouderen zagen er prachtig uit en iedereen was kleurrijk aangekleed en uitgedost met een mooie hoed. De accommodatie was goed versierd met ballonnen en slingers en met carnavalszakdoeken als tafelkleedjes en serpentine.

Foto's carnaval Nuenen

Gezellige Senioren Carnaval

Uitslag optocht van Nuenen

Carnavalstoptocht Nuenen De Nieuwe Linde; winnaar bij de bassischolen

Eind november kwam onze optochtcommissie bij elkaar voor de eerste vergadering. Nadat we vorig jaar gewonnen hadden, wilden we natuurlijk ook dit jaar weer met iets leuks komen tijdens de carnavalsoptocht.

Copyright © Gazet Media